Uniunea Meşterilor Populari din Moldova

Asociaţia obştească „Uniunea Meşterilor Populari din Moldova” (în continuare Uniunea) este o organizaţie de creaţie, neguvernamentală, non-profit, a cărei activitate se desfăşoară în Republica Moldova conform acestui statut şi legislaţiei în vigoare, având la bază principii de legalitate, transparenţă, afiliere voluntară şi autoconducere.

Termenul de activitate al Uniunii nu este limitat în timp.

Denumirea completă a Uniunii este:

Asociaţia obştească „Uniunea Meşterilor Populari din Moldova”.

Denumirea abreviată: AO UMPM.

Adresa juridică a Uniunii este: 2012, str. Puşkin 24, Chişinău, Republica Moldova.

 

Scopul, obiectivele şi direcţiile principale de activitate

 

2.1. Activitatea de creaţie şi producţie a Uniunii este orientată spre satisfacerea necesităţii societăţii în dezvoltarea culturii tradiţionale.

2.2. Uniunea are drept scop principal desfăşurarea unei activităţi organizate de valorificare şi dezvoltarea artei populare meşteşugăreşti prin încurajarea meşterilor populari, creatori de valori culturale populare autentice.

2.3. Pentru a materializa scopul propus Uniunea preconizează următoarele obiective:

2.3.1. Lărgirea cadrului juridic de activitate a meşterilor populari în domeniul artei populare meşteşugăreşti, în vederea perpetuării în timp a acestui fenomen creator pe baza continuităţii tradiţiilor populare autentice.

2.3.2. A încuraja activitatea de creaţie şi obştească  a membrilor Uniunii.

2.3.3. Instruirea, perfecţionarea şi  formarea profesională, atestarea meşterilor artizani.

2.3.4. Apărarea drepturilor de creaţie a meşterilor populari.

2.3.5. Ajutorarea meşterilor cu materie primă, contribuirea  la  organizarea condiţiilor optime de lucru.

2.3.6. Stabilirea legăturilor de creaţie şi comerţ cu alte organizaţii similare, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare. Deschiderea de expoziţii cu realizare, saloane-magazine de artizanat, organizarea festivalurilor, iarmaroacelor şi licitaţiilor, altor activităţi, venitul cărora va fi utilizat la atingerea obiectivelor statutare ale Uniunii.

2.3.7. Acordarea suportului logistic în organizarea  întreprinderilor, perfecţionarea capacitaţilor profesionale şi manageriale ale meşterilor, certificarea întreprinderilor meşteşugăreşti

2.4. Direcţiile principale de activitate ale Uniunii:

2.4.1. Colaborează cu organizaţii de stat şi obşteşti din ţară şi de peste hotare.

2.4.2. Susţine şi implementează programe şi proiecte internaţionale şi locale care corespund obiectivelor desemnate în paragraful 2.3.

2.4. 3. Organizează conferinţe ştiinţifice şi practice, laboratoare de creaţie, lecţii, discuţii pe marginea expoziţiilor.

2.4.4. Organizează expoziţii, expoziţii cu vânzare, târguri, licitaţii, concursuri de creaţie în scopul propagării şi stimulării creaţiei populare.

2.4.5. Achiziţionează opere de artă şi creează colecţii de lucrări ale meşterilor populari la recomandarea Consiliului artistic.

2.4.6. Încheie contracte cu meşterii în scopul executării pieselor de artizanat şi realizarea lor comanditarilor, în saloane şi magazine.

2.4.7. Creează Consiliul artistic şi facilitează activitatea lui.

2.4.8. Înaintează candidaţi la premii şi distincţii guvernamentale, acordă diplome, premii băneşti învingătorilor în diverse concursuri de creaţie.

2.4.9. Desfăşoară activităţi editoriale de producere şi difuzare a filmelor şi altor programe de informaţie, publicitate şi reclamă pentru realizarea scopurilor statutare ale Uniunii.

2.4.10. Acordă ajutor privind protecţia juridică a membrilor Uniunii în activitatea lor de creaţie, apărarea drepturilor lor civice.

2.4.11. Crearea instituţiilor şi organizaţiilor autogestionare cu statut de persoană juridică în scopul lărgirii surselor de venit şi mobilizare a resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor statutare.

2.4.12. Contribuie la pregătirea profesională în bază de ucenicie prin intermediul meşterilor populari individuali şi întreprinderile lor din domeniu.

2.4.13. Colaborează cu Consiliul de Expertiză Tehnico-Artistică (CETA), Consiliul în domeniul meşteşugurilor populare artistice (CMPA) şi cu alte instituţii de ramură în vederea promovării intereselor de creaţie a membrilor Uniunii.

2.4.14. Înaintează propuneri privind acordarea de facilităţi fiscale, de subvenţii bugetare şi de credite preferenţiale meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice.

2.4.15. Organizează centre instructive şi de recalificare a meşterilor populari, prestează servicii şi alocă fonduri în scopul acordării de asistenţă socială membrilor săi.

2.4.16. Recomandă articole valoroase de artizanat pentru a fi incluse, în Registrul naţional al obiectelor de artă meşteşugărească, iniţiat şi ţinut de Ministerul Culturii.

2.4.17. Oferă membrilor săi, instituţiilor şi persoanelor particulare cointeresate servicii de consultanţă şi expertiză în domeniul meşteşugurilor popular artistice.

2.4.18. Elaborează şi implementează proiecte de finanţare ce facilitează îmbunătăţirea activităţii meşterilor populari şi întreprinderilor lor.

 

Ce este AO UMPM

Asociaţia Obştească “Uniunea Meşterilor Populari din Moldova” este o asociaţie de creaţie neguvernamentală, fondată în 1992. Are drept scop desfăşurarea  activităţii organizate de valorificare si renastere a artei populare meştesugareşti prin incurajarea mesterilor populari, creatori de valori autentice. AO UMPM este membru al IOV (Organizaţia Internaţională de Artă Folclorică), Biroului Balcanic al Clasei de Mijloc şi al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor si Agentiilor de Cultura si Arta. Detine Certificat de utilitate publica din anul 1997. In activitatea sa Uniunea colaboreaza cu institutii de stat, private cât si cu diverse ONG-uri. Are filiale locale în mun.Bălţi, raioanele Teleneşti şi Criuleni.

Misiunea AO UMPM

Pastrarea, valorificarea si imbogaiţrea patrimoniului cultural al ţării prin includerea meşterilor populari in procesul activ de creatie.

Viziunea
Republica Moldova - o tara democratica si prospera cu o puternica clasa de mijloc, in randul careia mestesugarii isi constientizeaza rolul de pastratori, promotori si creatori de valori istorico-culturale si economico-sociale.

De ce sunt importante meşteşugurile populare?

Meşteşugurile  populare sânt o activitate de creare a obiectelor utilitar-decorative, practicată de meşteri cu aplicarea metodelor  şi procedeelor tehnico-artistice tradiţionale, preponderent manuale.

  • Meşteşugurile sînt o componentă importantă a procesului de afirmare artistică, educaţie estetică, instruire profesională.
  • Meşteşugurile determină  identitatea culturală şi naţională a oamenilor.
  • Meşteşugurile asigură locuri de muncă, generează venituri .
  • Meşteşugurile sânt o resursă importantă pentru industria turistică.

Cine ne sunt beneficiarii?

Beneficiari ai serviciilor AO UMPM sînt membri ai Uniunii, lucrători din sfera culturii, doritorii de a practica un meşteşug tradiţional, cât şi consumatorii locali şi străini ai produselor meşteşugăreşti.

Cum poţi deveni membru al AO UMPM?

Solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

· să posede şi să practice un meşteşug popular tradiţional;

· să fi participat în 2 expoziţii republicane;

· să aibă discipoli

La cererea depusă de solicitant Consiliu va lua decizia în decursul a 6 luni.

 
© Interportal 2011